Aydınlatma Metni

Uğur Entegre Gıda Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Dallıca Mahallesi 4518 (Asfaltaltı) Sokak No:10 Nazilli/Aydın adresinde mukim, İstanbul Ticaret Odası Müdürlüğü’ne 808080 sicil numarası ile kayıtlı Uğur Entegre Gıda Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’dir.

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, T.C. kimlik numarası, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, performans bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi kategorilerindeki kişisel verileriniz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere https://ufresh.com.tr internet sitesi aracılığıyla kendi ihtiyarınızda iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, internet sitesinde üyeliğinizin oluşturulması, siparişinizin alınması ve yerine getirilmesi, sizlere karşı olan taahhütlerimizin yerine getirilmesi, vergi ve sair yükümlülüklere uymak sipariş talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, bu doğrultuda tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, ürün kalitesini arttırmak müşteri ihtiyaçlarını tespit edebilmek amacı ile pazarlama, kampanya reklam faaliyetlerinde bulunmak talep ve şikayetlerinizin takibi , görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata kayıtları oluşturmak ve bunları takip etmek, çevrimiçi davranışlarınızı analiz ederek size özel reklamlar göstermek, size sağladığımız hizmetin kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, tarafımızca belirlenen segmentlere göre profilleme ve skorlama yapılacak müşteri portföyümüzün yönetilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri gereği finans, satış ve hukuki operasyonları sürdürmek, ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirmelerin yapılabilmesi, yetkili ve görevli resmi merciler tarafından gelen talepleri yerine getirmek, neticelendirmek ve ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi amacı ile işlenmektedir.

3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için yurtiçinde bulunan Şirket’in yurtiçinde hissedarları, iş ortakları, hizmet aldığı şirketler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Şirket’in yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Şirketimizin internet sitesi aracılığıyla edilen kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve sözleşmenin ifası ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmakta ve işlenmektedir.

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahiplerine aşağıdaki haklar tanınmıştır:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

(b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

(c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

(d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

(e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan bu haklarınızı; https://ufresh.com.tr internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile Dallıca Mahallesi 4518 (Asfaltaltı) Sokak No:10 Nazilli/Aydın adresine yazılı olarak bizzat elden iletebilir veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.